KRÓTKA TERAPIA STRATEGICZNA A TERAPIA POZNAWCZA BEHAWIORALNA DLA SZPITALNEGO I TELEFONICZNEGO LECZENIA W ZAKRESIE ZABURZENIA NAJAZDOWEGO JEDZENIA

Autor:

Gianluca Castelnuovo i in.


Rok produkcji:

2011


Wydawca:

Otwarte Bentham


Naszyjnik:


Krótka terapia strategiczna a terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym napadów objadania się: randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne STRATOB

Abstrakcyjny

Niniejszy artykuł opisuje wyniki badania STRATOB (Systemic and STRATegic psychotherapy for OBesity), dwuramiennego randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego (RCT) porównującego terapię Brief Strategic Therapy (model BST, Nardone lub Arezzo) ze złotym standardem CBT (Cognitive Behavioural Therapy ) w leczeniu stacjonarnym i ambulatoryjnym telefonicznym otyłych osób z zespołem napadowego objadania się (BED) poszukujących leczenia w celu redukcji masy ciała. Pierwszorzędową miarą wyniku randomizowanego badania była zmiana w Global Index of the Outcome Questionnaire (OQ 45.2). Drugorzędowymi punktami końcowymi były remisja BED (cotygodniowe epizody objadania się <2) i utrata masy ciała. Dane zebrano na początku, przy wypisie ze szpitala (ok. 1 miesiąc później) oraz po 6 miesiącach od wypisu. Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami (BST vs CBT) w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego przy wypisie ze szpitala. Jednak większą poprawę zaobserwowano w grupie BST w porównaniu z grupą CBT (p < 01) w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego po 6 miesiącach. Jeśli chodzi o drugorzędowe punkty końcowe, nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w zmianie masy ciała zarówno przy wypisie, jak i po 6 miesiącach. Warto zauważyć, że pojawił się istotny związek między grupami terapeutycznymi a remisją BED po 6 miesiącach na korzyść BST (tylko 20% pacjentów w grupie BST zgłosiło liczbę cotygodniowych epizodów objadania się > 2 w porównaniu z 63.3% w grupie CBT).
Fragmenty kodu PHP Obsługiwane przez: XYZScripts. com